Način izvedbe in vsebina

 

NAČIN IZVEDBE IN VSEBINA

 

Projekt Mladinske delavnice (MD) izvajamo na nacionalni, na regionalni ter na lokalni ravni.

A. Na lokalni ravni sodelujejo predvsem osnovne šole iz lokalne skupnosti ter lokalni centri za socialno delo, mladinski centri, dnevni centri za otroke in mladostnike, ljudske univerze in društva. Nosilci izvajanja programa v lokalni skupnosti so večinoma centri za socialno delo. Neposredno delo opravljajo prostovoljci, večinoma študenti ali mlajši brezposleni. V večini primerov so delavci CSD strokovni mentorji prostovoljcem. Le-ti tesno sodelujejo s svetovalno službo osnovnih šol, kjer je program realiziran. Vsi mentorji so povezani tudi z Mrežo MD pri Društvu za preventivno delo, ki je nacionalni koordinator izvedbe programa.

Program “Mladinske delavnice” se izvaja na dva načina:

1. DMS – Delo v majhni skupini

Pri tem je v program Mladinske delavnice vključen celoten razred, ki se za izvedbo delavnic razdeli na pol. Torej poteka delavnica sočasno v dveh ločenih prostorih/ učilnicah, pri čemer posamezna skupina oz. polovica razreda ni večja od 14 učencev. Delavnice potekajo v okviru razrednih ur ali katerih drugih ur (določenih v dogovoru z vodstvom šole) in so za učence obvezne. Vsak razred oz. posamezna skupina ima delavnico vsaj 2x mesečno (kontinuirano na vsakih 14 dni). Skupino vodi za to usposabljen inštruktor Mladinskih delavnic – prostovoljec našega društva, ki se z isto skupino učencev srečuje celo šolsko leto.

2. UMS – Umetna mladostniška skupina

Skupina, ki se oblikuje kot del interesne dejavnosti na OŠ. Delavnice se izvajajo 1x tedensko, celo šolsko leto. Tudi v tem primeru skupino vodi za to usposobljeni prostovoljec. Enkrat mesečno ali manj pogosto (to je odvisno od interesa vodstva OŠ oz. šolske svetovalne službe in učiteljev) je program realiziran tudi v razredu, za vse učence osmih in devetih razredov šole. Na ta način je zajeta cela populacija najstnikov v šolah, kjer je program MD realiziran.

 

Vsebinski del programa je vezan za razvojno psiho-socialno problematiko, s katero se adolescenti srečujejo v okviru razvojne krize. Teme, ki jih obdelujemo s skupino udeležencev (tako z majhno prostovoljno formirano skupino, kot tudi s celim razredom) so opredeljene deduktivno iz naslednjih kategorij razvojnih nalog adolescence:

 

 • problemi v zvezi z izgradnjo slike o sebi (samopodoba)
 • problemi v zvezi s odnosi v družini in s starši
 • problemi v zvezi z odnosi v vrstniški skupini
 • problemi v zvezi s šolo, učenjem in profesionalno orientacijo
 • problemi v zvezi z izgradnjo spolne identitete in s spolnostjo.

 

Teme, ki se obravnavajo v 8. in 9. razredu osnovne šole so naslednje:

8. razred 9. razred
Delo v razredu (DMS) Delo v UMS Delo v razredu (DMS) / UMS

Spoznavanje I

Spoznavanje I

Spoznavanje II

Verbalna komunikacija

Verbalna komunikacija

O odraslih

O prijateljstvu

O prijateljstvu

Moja prihodnost – zame priložnost

Spoznavanje samega sebe

Spoznavanje samega sebe 

Kako z jezo

O odgovorni spolnosti; AIDS in spolno prenosljive bolezni

O odgovorni spolnosti; AIDS in spolno prenosljive bolezni

Kakšne starše si želim?

Nasilje in mladi

Nasilje in mladi

O šoli

O morali

O morali

Avtoriteta

Vrednote

Vrednote

Alkohol in odvisnost

Tudi njim ni lahko

Tudi njim ni lahko

O zdravi prehrani

Droge in odvisnost

O čustvih

O moških in ženskah

O družbenih omrežjih

Droge in odvisnost

Kdo sem?

Kako z denarjem

Kaj bi želel biti, ko odrastem?

Jaz sem OK, ti si OK

Pogovor o spolnosti

O šoli

Rezervne delavnice

O družbenih omrežjih

Starši niso le starši

Rezervne delavnice

O strahu

Kako z denarjem

O šoli

Sodelovanje in vodenje

Kreativna delavnica

Kreativna delavnica

Pogovor o spolnosti

Kaj bi želel biti, ko odrastem?

Rezervne delavnice

Kreativna delavnica

Kako z denarjem

Reševanje konfliktov

 

 

B. Na regionalni ravni program izvajamo skozi različne aktivnosti in akcije:

a.) V okvirih osnovne šole se skupine uporabnikov s pomočjo prostovoljcev in ob podpori svetovalne službe organizirajo in izvajajo številne akcije in aktivnosti; od tribun in predavanj (s pomočjo gostov), do kampanj ob pomembnih svetovnih praznikih (dan človekovih pravic, Svetovni dan duševnega zdravja, Svetovni dan boja proti aids-u, Svetovni dan boja proti odvisnosti, itn.) in anketiranj, oživljanja šolskega radia in organiziranja športnih aktivnosti, zabav, izletov, ipd. Pri tem nosilci izvajanja programa v lokalni skupnosti medsebojno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju posameznih aktivnosti. Tako se uporabniki iz različnih občin oz.upravnih enot akcijsko združujejo.

 

b.) Na nivoju lokalne skupnosti se združujejo skupine uporabnikov iz različnih šol, ter skupaj izvajajo določene akcije in aktivnosti s področja promocije zdravja in razvijanja pozitivnih stališč do življenja, do sebe in drugih ljudi, razvoja in krepitve solidarnosti, medsebojnega zaupanja, samostojnosti in odgovornosti, itn.

C. Na nacionalni ravni – Mreža Mladinske delavnice

Društvo za preventivno delo je že od leta 1995 koordinator izvedbe projekta MD na nacionalni ravni. Naloge, ki jih društvo opravlja, so naslednje:

 • supervizija in strokovni nadzor,
 • usposabljanje in izpopolnevanje prostovoljcev,
 • educiranje in izpopolnjevanje strokovnih vodij,
 • strokovna opora in svetovanje izvajalcem,
 • promocija projekta in primarne preventive ter promocije duševnega zdravja v širši in strokovni javnosti,
 • povezovanje izvajalcev ter koordiniranje izvajanje projekta MD v Republiki Sloveniji, usklajevanje ter razvoj sodelovanja z drugimi sorodnimi sistemi na nacionalni ravni (sistem vzgoje in izobraževanja, sistem socialnega varstva in skrbstva, nevladne organizacije),
 • strokovni razvoj projekta,
 • povezovanje s tujino,
 • izvajanje integrativnih dejavnosti (poletne šole, tabori) ter nacionalnih kampanj,
 • evalvacija realizacije projekta v celoti.
Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');